Winkelwagen

Algemene leveringsvoorwaarden


Artikel 1. Algemeen
1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met 2-Xite Audio Gear betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van muziekinstrumenten, studioapparatuur, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door 2-Xite Audio Gear expliciet van de hand gewezen.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4
2-Xite Audio Gear behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van 2-Xite Audio Gear , in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door 2-Xite Audio Gear verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door 2-Xite Audio Gear te verrichten wezenlijk andere prestatie. 2-Xite Audio Gear behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van 2-Xite Audio Gear. 
3.2
Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.
Artikel 4. Prijzen
4.1
De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering; inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door 2-Xite Audio Gear geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.
Verder is 2-Xite Audio Gear bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,--.
4.3
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 5. Risico
5.1
De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging 2-Xite Audio Gear.
5.2
2-Xite Audio Gear is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
2-Xite Audio Gear behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door 2-Xite Audio Gear aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door 2-Xite Audio Gear ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen 2-Xite Audio Gear van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen 2-Xite Audio Gear en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.
Artikel 7. Aflevering en reclames
7.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is 2-Xite Audio Gear voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
07.2
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan 2-Xite Audio Gear.
7.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
Artikel 8. Garantie
8.1
Met betrekking tot producten van derden is 2-Xite Audio Gear tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.2
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. 
8.5
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van 2-Xite Audio Gear liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt 2-Xite Audio Gear zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen. 
8.6
2-Xite Audio Gear is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor 2-Xite Audio Gear in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal 2-Xite Audio Gear niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van 2-Xite Audio Gear.
9.2
De klant vrijwaart 2-Xite Audio Gear te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3
De aansprakelijkheid van 2-Xite Audio Gear blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat 2-Xite Audio Gear de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.4
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door 2-Xite Audio Gear ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 10. Toepasselijkheid
10.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
10.2
Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen 2-Xite Audio Gear en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Tilburg, met dien verstande 2-Xite Audio Gear het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.
Artikel 11. Software
11.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. 
De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.
Artikel 12. Overige bepalingen
12.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
12.2
De koper van goederen van 2-Xite Audio Gear in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke 2-Xite Audio Gear in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van 2-Xite Audio Gear, doch ook voor gebruik in het concern waarvan 2-Xite Audio Gear deel uit maakt. 
Artikel 13. Ruilen en retourneren
13.1
Artikelen welke uit voorraad verkocht worden kunnen binnen 7 werkdagen na factuurdatum worden geruild of geretourneerd. Artikel dient in ongeschonden staat te verkeren in de originele ongeschonden verpakking. Kosten voor het retourneren zijn voor de koper. Na ontvangst wordt door een medewerker van 2-Xite Audio Gear bepaald of het geretourneerde of te ruilen artikel aan bovenstaande voorwaarde voldoet. 
Artikelen welke niet uit voorraad zijn geleverd kunnen niet worden geruild of geretourneerd.